Gnocchi Gorgonzola

7,90 €

Gnocchi mit Gorgonzolasauce